Algemene Leveringsvoorwaarden Kostenlooshosten

1. Bepalingen

1.1 Onder ‘Klant’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon en of rechtspersoon waarmee Kostenlooshosten een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voornemens is.

1.2 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hiervoor en hierna opgenomen.

1.3 Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ worden verstaan doch niets uitsluitend: rechten op resultaten van menselijk vernuft, octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, licentierechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chiprechten of rechten anderszins.

1.4 Onder ‘Diensten’ wordt verstaan doch niets uitsluitend: Het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde (externe) instantie en of diensten, faciliteiten of anderszins aan Klant geleverd en of ter beschikking gesteld door Kostenlooshosten.

1.5 Onder ‘Kostenlooshosten’ wordt verstaan: Kostenlooshosten.nl, Kostenloosbeheer.net, Kostenlooshosten&Beheer en of haar vertegenwoordiger(s), verder te noemen Kostenlooshosten.

1.6 Onder ‘Overeenkomst’ en of ‘Overeenkomsten’ wordt verstaan: elke vorm van overeenkomst tussen Kostenlooshosten en Klant, zowel schriftelijk als mondeling, gericht op het doen afnemen en of gebruiken en of intentie hebben tot afnemen en of gebruiken en of het initiëren tot afnemen en of gebruiken van diensten en of faciliteiten van Kostenlooshosten.

1.7 Onder ‘Servers’ wordt verstaan: De software en hardware die door Kostenlooshosten aan Klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen doch niet uitsluitend, onderhandelingen, offertes en Overeenkomsten tussen Kostenlooshosten en Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.3 Kostenlooshosten behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen.

2.4 Wijzigingen worden uitsluitend via deze pagina bekend gemaakt aan Klant en treden terstond in werking tenzij door Kostenlooshosten anders vermeld.

2.5 Indien Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, zal Klant binnen 14 dagen een schriftelijk bezwaar indienen bij Kostenlooshosten en zal ontbinding van de Overeenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, plaats vinden conform de Overeenkomst.

2.6 Klant heeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer Klant en of toekomstige Klant een bestelling plaatst bij Kostenlooshosten en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.

3.2 Verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de overeenkomst en of vrijstelling van betalingsplicht door Klant.

4. Duur van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van twaalf (12) maanden tenzij anders vermeld door Kostenlooshosten.

4.2 Klant kan een Overeenkomst met Kostenlooshosten uitsluitend beëindigen met inachtneming en voldaan hebbende aan alle in deze Algemene Voorwaarden vermelde bepalingen.

4.3 De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de geregistreerde domein extensie en zal stilzwijgend worden verlengt met een periode overeenkomstig de domein extensie.

4.4 Kostenlooshosten kan ten alle tijde de Overeenkomst zonder opgave van redenen stop zetten.

4.5 Kostenlooshosten zal inzake ontzegging van de Klant tot de Dienst op grond van artikel 4.4 nimmer tot enige schadevergoeding en of restitutie verplicht zijn.

4.6 Klant vrijwaart Kostenlooshosten voor alle aanspraken met het oog op dit artikel en of andere artikelen vermeld in de Algemene Voorwaarden.

5. Vergoedingen

5.1 De door Klant te betalen gelden voortvloeiend uit een Overeenkomst.

6. Betaling

6.1 Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities.

6.2 Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.

6.3 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft voldaan zal de Klant zonder dat enige ingebrekestelling vereist is in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente en of dubbele kosten van de Overeenkomst en of administratie kosten en of incasso kosten verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Klant.

6.4 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle kosten voortvloeiend uit de uit handen gegeven vordering.

6.5 De betaling bedraagt minimaal een volledige contractperiode.

6.6 Betaling door Klant geschiedt vooruit.

6.7 Indien Klant, na een 2e betalingsherinnering en de daarop vermelde betalingstermijn, de openstaande betaling niet heeft voldaan, heeft Kostenlooshosten het recht om de geleverde diensten te beëindigen. O.a. maar niets uitsluitend, zal Kostenlooshosten alle gegevens van Klant verwijderen. Klant dient zich te realiseren dat verwijdering onomkeerbaar is. Verlies van data en of inkomsten en of kosten is voor rekening van Klant. Dit ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting en Kostenlooshosten zal eventueel overgegaan tot punt 6.3 om de vordering te innen.

7. Ontzegging van de Dienst

7.1 Bij het in gebreke zijn van Klant kan Kostenlooshosten de Klant de toegang tot de Dienst voor ontzeggen.

7.2 Kostenlooshosten is nimmer aansprakelijk voor verloren gegane inkomsten en of kosten van de Klant m.b.t. ontzegging.

7.3 Kostenlooshosten is nimmer aansprakelijk voor verloren data en/of e-mail en/of inkomsten van Klant inzake ontzegging en/of opschorting.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle aan de Klant geleverde en of ter beschikking gestelde materialen en of Dienst en of faciliteiten waar Intellectuele eigendomsrechten in enige vorm op rusten, blijven ten alle tijden eigendom van Kostenlooshosten.

8.2 Klant zal Intellectuele eigendomsrechten van derden onvoorwaardelijk accepteren en respecteren.

9. Beschikbaarheid en Beheer van de Dienst

9.1 Kostenlooshosten zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. Kostenlooshosten zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

9.2 Kostenlooshosten of haar vertegenwoordiger kan niet garanderen dat de Dienst ten alle tijde beschikbaar is of zal zijn voor Klant.

9.3 Kostenlooshosten is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing en of verwisseling en of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen ook verzonden en ontvangen (email) berichten en of gemisten inkomsten van Klant.

9.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop Kostenlooshosten onderhoudt pleegt. Klant zal, indien dit mogelijk is, tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Kostenlooshosten zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. Kostenlooshosten kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten en of kosten van de Klant of verloren gegane data van Klant ten tijde van het onderhoud.

9.5 Kostenlooshosten is gerechtigd, met het oog op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst, haar diensten  en of dienstverlening aan te passen.

10. Verplichtingen van de Klant

10.1 De Klant is verplicht op juiste wijze gebruik te maken van de Dienst conform de Algemene Voorwaarden en of algemeen geldende Wet en Regelgeving.

10.2 De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Kostenlooshosten opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend en of beledigend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden. In het bijzonder maar niet uitsluitend zal de Klant geen Intellectuele Eigendomsrechten schenden (zie artikel 8 en volgende), geen onrechtmatige en of strafbare gegevens verspreiden, waaronder maar niets uitsluitend racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, zich op enige wijze toegang (proberen) te verschaffen tot computersystemen waartoe hij niet gerechtigd is (hacken/cracken), zich onthouden van spamming en of phishing.

10.3 De Klant is verplicht de geleverde Dienst op juiste wijze te gebruiken zodanig dat dit de dienstverlening van Kostenlooshosten niet schaad.

10.4 De Klant is verplicht om de door Kostenlooshosten gevraagde informatie voor levering van de Dienst aan Klant volledig, correct en naar waarheid in te vullen.

10.5 Indien Klant handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden is Kostenlooshosten gerechtigd zonder opgave van redenen de Klant te verwijderen uit de Dienst.

10.6 Bij (vermoeden) van strafbare handelingen zal Kostenlooshosten terstond overheidsinstanties inlichten en gerechtelijke stappen ondernemen.

10.7 Kostenlooshosten zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

10.8 Klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen data (in enige vorm) en het maken van reserve data (backup) en kan Kostenlooshosten nimmer aansprakelijk stellen voor verlies van data. Data kan bestaan uit, hierbij niets uitsluitend in enige vorm, o.a. website content, email, scripts, code, afbeeldingen en of teksten.

10.9 Klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor de door hem afgenomen Dienst. Publicaties, in enige vorm, gedaan door Klant zijn onverminderd de verantwoording van de Klant. Kostenlooshosten kan hiervoor nimmer verantwoordelijk en of aansprakelijk gesteld worden.

11. Aanvraag domein namen

11.1 Kostenlooshosten bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan Kostenlooshosten hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

11.2 Indien een aangevraagd domeinnaam door Klant niet meer beschikbaar is op het moment dat Kostenlooshosten de aanvraag indient bij de des betreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Klant de aanvraag indiende bij Kostenlooshosten kan Kostenlooshosten op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.

11.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Kostenlooshosten. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart Kostenlooshosten tegen iedere aanspraak inzake registratie en gebruik van de domeinnaam.

12. Aansprakelijkheid Kostenlooshosten

12.1 Kostenlooshosten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige vorm van data van de Klant.

12.2 Kostenlooshosten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten en of kosten door downtime en of onderhoud aan servers.

13. Wederverkoop en of ter beschikking stelling

13.1 Het is de Klant niet toegestaan domeinnaam(en), diensten, services, of anderszins geleverde diensten van Kostenlooshosten weder te verkopen c.q. ter beschikking te stellen aan andere/overige partijen.

13.2 Bij overtreding van artikel 13.1 is Kostenlooshosten gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen en kan Kostenlooshosten niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data, gemiste inkomsten, kosten van Klant en zal nimmer restitutie plaats vinden van betaalde gelden door de Klant.

13.3 Klant vrijwaart Kostenlooshosten van enige vorm van aansprakelijkheid.

14. Geheimhouding en gegevensverwerking

14.1 Zowel Klant als Kostenlooshosten zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.

14.2 De Klant geeft Kostenlooshosten hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken om dienstverlening aan de Klant mogelijk te maken.

14.5 Kostenlooshosten spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen.

15. Overmacht

15.1 Kostenlooshosten kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van overmacht, onder overmacht valt o.a. maar niet specifiek: storingen in het datacenter, kabelbreuken in de verbindingen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan apparatuur, cybercrime in enigerlei vorm, natuurgeweld, oorlogshandelingen, rampen of terroristische daden.

16. Prijzen

16.1 Genoemde prijzen, vermeld op de website, in offertes, overige correspondentie of communicatie van Kostenlooshosten, zijn prijzen exclusief BTW en in Euro.

17. Ontbinden of Opzeggen

17.1 De standaard opzegtermijn voor overeenkomsten is 1 maand voor het verstrijken van de in de Overeenkomst vermelde periode.

17.2 Klant dient schriftelijk bij Kostenlooshosten het verzoek tot ontbinding van de Overeenkomst in te dienen.

17.3 Voortijdige Ontbinding van een Overeenkomst kan uitsluitend met toestemming van Kostenlooshosten.

17.5 Klant zal bij voortijdige ontbinding alle door Kostenlooshosten gemaakte kosten vermeerderd met 21% BTW binnen 14 dagen voldoen.

17.6 Indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet voldoet zal Kostenlooshosten eventueel overgaan tot punt 6.3.

17.7 Restitutie van reeds gedane betalingen door Klant is niet mogelijk.

 

* Op al onze onbeperkte onderdelen geldt een Fair Use Policy
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW
* Prijswijzigingen voorbehouden
*Actieprijzen geldig voor het eerste jaar
© KOSTENLOOSHOSTEN 2023
KvK: 80190367
BTW: NL003404763B88